ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων”

Χίος, 6 Φεβρουαρίου 2020 Αριθ. πρωτ.:310

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος
Πληροφορίες: Κ.Κουγιούλη
Τηλέφωνο: 22713-50088
FAX: 2271350089
e-mail: dikeh@chios.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων”, για το έτος 2020 για την κάλυψη των αναγκών της. Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού κάθε δομής) και η δαπάνη της δε θα υπερβαίνει το ποσό των 1.800,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΧ οικ. Έτους 2020 και στον ΚΑ 64.07.15 ¨ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ¨ Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την οικονομική προσφορά τους στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου & Πασπάτη μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ

1) Την οικονομική προσφορά

2) Ασφαλιστική ενημερότητα

3) Φορολογική ενημερότητα

4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 22713 50088

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ
ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

Λήψη εντύπων προσφοράς στους παρακάτω συνδέσμους:
“ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ”

“ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ”