ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ “Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)

Χίος, 29 Ιανουαρίου 2020 Αριθ. πρωτ.:220

Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος

Πληροφορίες: Κ.Κουγιούλη
Τηλέφωνο: 22713-50088
FAX: 2271350089
e-mail: dikeh@chios.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην εκτέλεση της προμήθειας: “Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου”, για το έτος 2020 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του προϋπολογισμού κάθε δομής) και η δαπάνη της δε θα υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό της ΔΗΚΕΧ οικ. Έτους 2020 και συγκεκριμένα στους κωδικούς:

64.07.16.01

Γραφική Ύλη & λοιπά υλικά γραφείων Διοίκησης

1.000,00 ευρώ

64.07.16.02

Γραφική Ύλη & λοιπά υλικά γραφείων ΒΝΣ Νερομπογιές και Νότες

1.500,00 ευρώ

64.07.16.03

Γραφική Ύλη & λοιπά υλικά γραφείων ΒΝΣ Γλυκό μου Μανταρίνι

1.500,00 ευρώ

64.07.16.05

Γραφική Ύλη & λοιπά υλικά γραφείων ΚΔΑΠ

500,00 ευρώ

64.07.16.06

Γραφική Ύλη & λοιπά υλικά γραφείων ΚΗΦΗ

500,00 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στα γραφεία της επιχείρησης στην οδό Ριζαρίου & Πασπάτη μέχρι και την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 μ.μ. και η οποία θα πρέπει να περιέχει:

1) Την οικονομική προσφορά
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου
3) Φορολογική ενημερότητα
4) Ασφαλιστική ενημερότητα

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες στο τηλέφωνο 2271350088

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Λήψη Αρχείων Προσφοράς στους παρακάτω συνδέσμους:
“Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς”
“Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός”