ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Χίος, 24 Απριλίου 2020
Αριθ. πρωτ.:912

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος
Πληροφορίες: Κ.Κουγιούλη
Τηλέφωνο: 22713-50088
FAX: 2271350089
e-mail: dikeh@chios.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου (ΔΗ.Κ.Ε.Χ.) προκειμένου να διεξαχθεί ο ετήσιος οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης για τη χρήση του έτους 2019, πρόκειται να προβεί στην πρόσκληση εταιρείας ορκωτών λογιστών οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν τον έλεγχο, με τους ακόλουθους όρους:

1. Δικαιούχοι συμμετοχής θα είναι φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ως Ορκωτοί Ελεγκτές – Λογιστές εταιριών ή κοινοπραξίας.

2. Αντικείμενο είναι η διενέργεια του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019 της ΔΗ.Κ.Ε.Χ.

3. Το τελικό παραδοτέο αποτέλεσμα του ελέγχου, θα είναι η παράδοση έκθεσης του διαχειριστικού ελέγχου της χρήσης 2019.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

α) Αίτηση στην οποία οι ενδιαφερόμενες Εταιρίες ή Κοινοπραξίες θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή στην πρόσκληση ενδιαφέροντος, καθώς και τα ονοματεπώνυμα και τους ΑΜ ΣΟΕΛ των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που προτείνουν για τη διενέργεια του ελέγχου.

β) Οικονομική προσφορά

γ) Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί με την οικονομική προσφορά θα υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ», πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία της Ελεγκτικής Εταιρίας ή Κοινοπραξίας.

Ο κλειστός φάκελος θα αποστέλλεται ή θα κατατίθεται στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ στην ταχυδρομική διεύθυνση ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 82100 ΧΙΟΣ. έως την Πέμπτη 30 Απριλίου και ώρα 13.00.

Προσφορές που θα ληφθούν μετά την παραπάνω προθεσμία θα θεωρηθούν εκπρόθεσμες και δεν θα ληφθούν υπόψη. Η τελική επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.Χ. κι έπειτα από αξιολόγηση των δικαιολογητικών και της οικονομικής προσφοράς, από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η χαμηλότερη οικονομική προσφορά θα ληφθεί υπόψιν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η τελική απόφαση ανάθεσης του ελέγχου θα ληφθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΧ, σύμφωνα με το νόμο.

Μετά την ανάθεση θα υπογραφεί σύμβαση ανάθεσης του ελέγχου με τον ανάδοχο και η πληρωμή θα γίνει μετά την παράδοση στη ΔΗ.Κ.Ε.Χ. της έκθεσης του ελέγχου της διαχειριστικής χρήσης 2019 και της έκδοσης του σχετικού τιμολογίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ