ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CINE-ΚΗΠΟΣ

Χίος, 10 Απριλίου 2020  Αριθ. πρωτ.: 849

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Δ. ΧΙΟΥ
(ΔΗ.Κ.Ε.Χ.)
Ταχ. Δ/νση: Ριζαρίου & Πασπάτη
Ταχ. Κώδικας: 82 100, Χίος
Πληροφορίες: Κ.Κουγιούλη
Τηλέφωνο: 22713-50088
FAX: 2271350089
e-mail: dikeh@chios.gov.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου γνωστοποιεί ότι πρόκειται να προβεί σε διαγωνισμό για την ενοικίαση του θερινού κινηματογράφου που βρίσκεται στο Δημοτικό κήπο της πόλης κατά τη θερινή περίοδο, και συγκεκριμένα από 1/05/2020 έως 30/09/2020.

Σύμφωνα με την αρ. 72/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΧ η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στο ποσό των 4.000,00 ευρώ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά, Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας και συγκεκριμένα με προϋπηρεσία κινηματογραφιστή τουλάχιστον 5 έτη και για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του οικονομικού φορέα από την συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/8-8-2016).

Ως τελικός ανάδοχος αναδεικνύεται ο προσφέρων την καλύτερη τιμή στο ποσό ενοικίασης.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλλει εντός δέκα (10) ημερών, μετά από σχετική ειδοποίηση, τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση.

2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-µέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν την επιθυμία τους καταθέτοντας τις προσφορές τους έως την Παρασκευή 24 Απριλίου και ώρα 14.00 μ.μ. στα γραφεία της ΔΗΚΕΧ.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ

ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ