ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού- αερισμού και ΖΝΧ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Χίου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής η προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού- αερισμού και ΖΝΧ για το κτήριο στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη 17, Φάρκαινα, Δ.Χίου», προϋπολογισμού 67.058,55 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ.

Στον διαγωνισμό για την υποβολή προσφορών γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 12 της διακήρυξης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο της ποσότητας των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού και όχι για μέρος αυτού. Οι οικονομικοί φορείς για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να προσκομίσουν οι ίδιοι την προσφορά τους στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Χίου, (Ριζαρίου και Πασπάτη), την 8η Ιουλίου 2019 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 12.00 (ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών) μέχρι τις 12.30 μ.μ. (ώρα λήξης της επίδοσης/παραλαβής των προσφορών) ή να στείλουν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο την προσφορά τους ώστε να πρωτοκολληθεί στο Δήμο την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα του διαγωνισμού. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της προσφοράς αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 9 της διακήρυξης. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν απαιτείται. Πληροφορίες δίδονται από τη ΔΗΚΕΧ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλ. 2271350088 (διευκρινίσεις επί των όρων διακήρυξης, διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών), fax 2271350089. Τα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου στη διεύθυνση www.dikex.gr Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΧ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΧΡΥΣΗΣ