ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΗΚΕΧ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016 21/1/2021

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

2.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΕΙΔΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

3.ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΗ ΕΝΤΥΠΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ