ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

διακηρυξη

Αποθήκευση Διακήρυξης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:


ΜΕΛΕΤΗ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 1

ΔΙΚΤΥΑ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ – ΣΧΕΔΙΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)